Politikat e Privatësisë

POLITIKA E PRIVATËSISË 

Mbrojtja e të dhënave tuaja personale është e rëndësishme për ne. Ne i përpunojmë të dhënat tuaja personale në përputhje me legjislacionin e zbatueshëm Evropian për mbrojtjen e të dhënave. Me këtë Politikë të Privatësisë, ne dëshirojmë t’ju informojmë për llojin, shtrirjen dhe qëllimet e mbledhjes dhe përpunimit të të dhënave personale kur vizitoni faqen tonë të internetit, përdorni dyqanin tonë online, na kontaktoni ose abonoheni në buletinin tonë, si dhe për të drejtat dhe periudhën e ruajtjes. 

KUSH JEMI NE 

SIDAYA PHARMA ROMANIA S.R.L., kompani Rumune me adresë të regjistruar: Rruga Turturelelor 50, Kati 4, Apt. 8, Sektori 3, Bukuresht, Rumani, i regjistruar në Regjistrin Tregtar me nr. J40/21052/2007, Nr. TVSH. BG3077831591, është një kontrollues i të dhënave në përputhje me Rregulloren (BE) 2016/679 të Parlamentit Evropian dhe Këshillit të datës 27 Prill 2016 për mbrojtjen e individëve në lidhje me përpunimin e të dhënave personale dhe për lëvizjen e lirë të këtyre të dhënave, dhe shfuqizimin e Direktivës 95/46/EC (më tej referuar si Rregullorja e Përgjithshme e Mbrojtjes së të Dhënave ose GDPR).Si një kontrollues i të dhënave, ne jemi të përkushtuar të përpunojmë dhe mbrojmë të dhënat tuaja personale si individ në përputhje me kërkesat e GDPR dhe kësaj Politike të Privatësisë. Ju lutemi lexoni me kujdes dhe informohuni për të drejtat tuaja. 

KUR DHE ÇFARË TË DHËNAT PERSONALE PËRPUNojmë 

 1. Kur bëni një porosi përmes dyqanit tonë online

Kur bëni një porosi përmes dyqanit tonë online, ne përpunojmë të dhënat e mëposhtme personale rreth jush: emrat, adresën e postës elektronike, numrin e telefonit, adresën e dorëzimit, informacionin e kartës së kreditit. 

Nëse dëshironi që tju lëshohet një faturë, ju kërkohet gjithashtu me ligj të na jepni numrin tuaj personal të identifikimit dhe/ose datën e lindjes. 

 1. Kur na kontaktoni

Kur na kontaktoni përmes emailit ose formularit të kontaktit në faqen tonë të internetit, ne përdorim adresën e emailit që jepni, si dhe çdo informacion tjetër që keni zgjedhur vullnetarisht të jepni në kërkesën tuaj. 

Nëse na kontaktoni me telefon, biseda do të regjistrohet. Kështu, ne përpunojmë numrin tuaj të telefonit, të dhënat zanore dhe informacione të tjera që jepni gjatë telefonatës. 

 1. Kur abonoheni në buletinin tonë

Kur abonoheni në buletinin tonë, ju jepni vullnetarisht pëlqimin tuaj që ne të përdorim e-mailin tuaj me qëllim që t’ju dërgojmë buletinin tonë me lajmet dhe ofertat më të fundit. 

PËR ÇFARË NE PËRPUNIM TË DHËNAT TUAJA PERSONALE 

Kur bëni blerje përmes dyqanit tonë online, ju hyni në një marrëdhënie kontraktuale me ne dhe na jepni të dhënat tuaja personale, në mënyrë që ne të jemi në gjendje të dërgojmë dhe dorëzojmë produktet që keni blerë, si dhe të komunikojmë me ju për ecurinë e porosisë, gjurmimi i dërgesave dhe pagesave, ushtrimi i të drejtave tuaja të konsumatorit. 

Ne gjithashtu përpunojmë të dhënat tuaja personale në rast se vendosni të na kontaktoni në ndonjë nga mënyrat e mundshme, në mënyrë që t’i përgjigjemi kërkesës tuaj dhe të përmirësojmë shërbimet tona. Kur na kontaktoni me telefon, bisedat regjistrohen për qëllime të mbrojtjes së të drejtave dhe interesave tona legjitime, duke përfshirë përmirësimin e shërbimit dhe trajtimin me efikasitet të pyetjeve, porosive dhe zgjidhjes së mosmarrëveshjeve. 

 

Email-i juaj mund të përdoret për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë dhe për të mësuar opinionin tuaj për një produkt që keni blerë. Ju mund të çregjistroheni për të na ndaluar përpunimin e emailit tuaj për qëllimet në fjalinë e mëparshme duke klikuar në lidhjen e çregjistrimit të disponueshme në çdo email që merrni. 

Ne gjithashtu mund t’i përdorim të dhënat tuaja personale në rast të procedurave zyrtare si proceset civile, kontrollet administrative, pretendimet dhe mosmarrëveshjet e konsumatorëve, etj. 

Ne gjithashtu mund t’i përpunojmë të dhënat tuaja personale për qëllime të tjera kur një ligj i caktuar në fuqi kërkon që ne të kryejmë atë përpunim. 

BAZA LIGJORE MBI TË CILËN NE PËRPUNOJMË TË DHËNAT TUAJA PERSONALE 

Ne i përpunojmë të dhënat tuaja personale mbi bazat e mëposhtme ligjore: 

 1. Në bazë të pëlqimit tuaj (Neni 6 par. 1 germa “a” GDPR). Kjo është baza mbi të cilën ne përpunojmë të dhënat tuaja personale kur ju pranoni të merrni buletinin tonë, të na kontaktoni dhe të pranoni përdorimin e cookies, të cilat janë opsionale dhe jo të nevojshme. Ju mund ta tërhiqni pëlqimin tuaj në çdo kohë.
 2. Për zbatimin e një kontrate ose për të ndërmarrë hapa me kërkesë të subjektit të të dhënave përpara lidhjes së një kontrate (neni 6 par. 1 germa ‘b’ GDPR). Mbi këtë bazë, ne përpunojmë të dhënat tuaja personale kur blini produkte nëpërmjet dyqanit tonë online.
 3. Të respektojmë detyrimet tona ligjore (Neni 6 par. 1 germa “c” GDPR). Mbi këtë bazë, ne përpunojmë të dhënat tuaja personale aty ku kjo kërkohet shprehimisht me ligj.
 4. Kur përpunimi është i nevojshëm për qëllimet e interesave tona legjitime (neni 6 par. 1 germa “f” GDPR). Mbi këtë bazë, ne mund t’ju dërgojmë njoftime në lidhje me ofertat, ofertat speciale dhe produktet e reja, ose të kërkojmë mendimin tuaj për një blerje që keni bërë. Ne gjithashtu regjistrojmë bisedat tona telefonike me ju në të njëjtën bazë. Ne gjithashtu duhet të përpunojmë të dhënat tuaja për të parandaluar dhe hetuar abuzimin e porosive në internet dhe dërgesave të lidhura me to, dhe në rast të ndonjë procedimi zyrtar.

A PËRDORIM NE COOKIES 

Për të përmirësuar cilësinë e shërbimeve që ofrojmë, ne përdorim cookies, përmes të cilave mund të mbledhim të dhëna personale. Mund të mësoni më shumë rreth përdorimit dhe menaxhimit të cookies në Politikën tonë të Cookies. 

VENDIMMARRJE E AUTOMATIZUAR 

Ne nuk kryejmë vendimmarrje të automatizuar me të dhënat tuaja personale. 

ÇFARË TË DHËNAVE NUK PËRPUNOJMË 

Ne përpunojmë vetëm të dhënat personale të individëve që janë 18 vjeç ose më të vjetër. 

Ne nuk përpunojmë të dhëna personale që zbulojnë origjinën racore ose etnike, zbulojnë bindjet politike, fetare ose filozofike, anëtarësimin në parti ose organizata politike, shoqata me qëllime fetare, filozofike, politike ose sindikale, të dhëna në lidhje me shëndetin, jetën seksuale ose  gjenomin njerëzor. 

ME KË I NDAJMË  TË DHËNAT TUAJA PERSONALE 

Të dhënat tuaja personale mund t’u jepen palëve të treta për të arritur qëllimet për të cilat ne i përpunojmë ato. Nëse nuk dëshironi që të dhënat tuaja personale t’u jepen palëve të treta, nuk do të mund të përfitoni nga shërbimet e ofruara nga Kontrollori. 

Në këtë drejtim, ne u ofrojmë të dhënat tuaja personale ofruesve të shërbimeve të hostimit dhe kompanive të tjera mbështetëse të IT-së. Të dhënat tuaja u ofrohen korrierëve dhe furnitorëve për të dorëzuar mallrat që keni kërkuar dhe, sipas rastit, partnerëve të tjerë dhe ofruesve të shërbimeve, duke përfshirë qëllimin e kryerjes së pagesave online për blerjet e produkteve nga faqja jonë e internetit. Ne gjithashtu mund t’i ofrojmë të dhënat tuaja kompanive që ofrojnë shërbime ligjore dhe kontabiliteti për ne. 

Të dhënat tuaja personale gjithashtu mund t’u jepen autoriteteve qeveritare në lidhje me procedurat zyrtare. 

Ne kemi vendosur masat e duhura teknike dhe organizative për të garantuar të drejtat dhe liritë tuaja. Ne mund t’i ndajmë të dhënat tuaja personale me kategoritë e mësipërme të marrësve, por vetëm nëse ata kanë marrë garancitë dhe masat e nevojshme për të garantuar një nivel të duhur sigurie. 

PËR SA KOHË NE  PËRPUNOJMË  TË DHËNAT TUAJA PERSONALE 

Të dhënat tuaja personale do të ruhen për periudhën më të shkurtër të nevojshme për të realizuar qëllimet e synuara ose për periudhat ligjore, nëse ka. 

Të dhënat e përpunuara në bazë kontraktuale do të ruhen deri në 5 (pesë) vjet nga data e shitjes specifike, përveç nëse kërkohet përpunim më i gjatë. 

Të dhënat e përpunuara në lidhje me regjistrat kontabël do të mbahen deri në dhjetë (10) vjet nga data 1 janar e periudhës kontabël pas periudhës kontabël me të cilën kanë të bëjnë. 

Të dhënat e përpunuara në bazë të pëlqimit tuaj të qartë do të përpunohen derisa të tërhiqet pëlqimi. 

Të dhënat e përpunuara për qëllimet e interesave tona legjitime përpunohen derisa të kundërshtoni një përpunim të tillë ose derisa të mos ekzistojnë më interesa të tilla legjitime. 

LIDHJE ME FAQET E PALËVE TË TRETA 

Faqja jonë e internetit, buletinet tona dhe informacionet dhe komunikimet që ju dërgojmë me email mund të përmbajnë ndonjëherë lidhje me faqet e internetit të palëve të treta. Të dhënat personale që jepni përmes vizitës suaj në këto faqe interneti nuk i nënshtrohen kësaj politike të privatësisë dhe përpunimi i të dhënave tuaja personale nga këto faqe interneti nuk është përgjegjësia jonë. 

Nëse ndiqni lidhjen për faqet e tjera të internetit, ju lutemi kini parasysh se këto faqe interneti kanë politikat e tyre të privatësisë që rregullojnë mënyrën se si mblidhet dhe përpunohet informacioni juaj kur vizitoni këto faqe interneti. 

SI I SIGUROJMË TË DHËNAT TUAJA 

Ne e dimë mirë se sa e rëndësishme është që të dhënat tuaja personale të përpunohen në mënyrë korrekte dhe të mbrohen, dhe për këtë arsye ne kemi vendosur masa adekuate teknike dhe organizative për të mbrojtur të dhënat tuaja personale, të cilat, ndër të tjera, sigurojnë përputhjen me parimet e përcaktuara në përpunimin e të dhënave tuaja personale. 

CILAT JANË TË DREJTAT TUAJA 

Ju keni të drejtat e mëposhtme: 

 1. E drejta për informacion – ju keni të drejtë të merrni informacion në momentin e mbledhjes së të dhënave tuaja personale në lidhje me të dhënat që ne mbledhim, kush do t’i përpunojë ato, për çfarë qëllimesh dhe mbi çfarë arsye.
 2. E drejta për akses – ju keni të drejtë të kërkoni informacion në lidhje me të dhënat tuaja personale, duke përfshirë një kopje të informacionit që ne mbajmë, në çdo kohë.
 3. E drejta për korrigjim – ju keni të drejtë të kërkoni korrigjimin dhe ndryshimin e të dhënave tuaja personale pasi të na kontaktoni dhe pas verifikimit të identitetit tuaj.
 4. E drejta për fshirje (e drejta për t’u harruar) – ju keni të drejtë të kërkoni fshirjen e të dhënave tuaja kur nevoja për përpunimin e të dhënave pushon së ekzistuari, kur pëlqimi tërhiqet, në rastet kur përpunimi bazohet në pëlqim, në rast të përpunimit të paligjshëm të të dhënave ose kur lind një kërkesë ligjore për fshirje. Kjo e drejtë nuk mund të respektohet në rastet e parashikuara në ligj ose në mungesë të verifikimit të identitetit tuaj.
 5. E drejta e kufizimit të përpunimit – ju keni të drejtë të na kërkoni të kufizojmë përpunimin aty ku saktësia e të dhënave kontestohet, për periudhën në të cilën saktësia e të dhënave duhet të verifikohet, ose kur përpunimi i të dhënave nuk ka bazë ligjore, por në vend që ta fshini, ju kërkoni përpunimin e kufizuar të tij, ose kur nuk kemi më nevojë për të dhënat tuaja personale, por ju i kërkoni ato për krijimin, ushtrimin ose mbrojtjen e pretendimeve ligjore.
 6. E drejta për portabilitet e  të dhënave të lexueshme nga makineritë – ju keni të drejtë të kërkoni që ne t’ju ofrojmë të dhënat tuaja drejtpërdrejt juve ose një kontrolluesi tjetër sipas zgjedhjes suaj me kërkesën tuaj me shkrim dhe në varësi të një fizibiliteti teknik.
 7. E drejta për të kundërshtuar – ju mund të kundërshtoni përpunimin tonë të të dhënave tuaja personale ku ne i përdorim ato në bazë të interesit tonë legjitim. Kështu, ne mund të jemi të detyruar të mos i përdorim ato në të ardhmen.
 8. E drejta për të tërhequr pëlqimin tuaj – gjithmonë mund ta tërhiqni pëlqimin tuaj që ne të përpunojmë të dhënat tuaja personale duke na kontaktuar në [email protected] ose duke u çregjistruar duke klikuar në lidhjen e çregjistrimit të disponueshme në çdo email që merrni. Tërheqja e pëlqimit tuaj nuk cënon ligjshmërinë e përpunimit bazuar në pëlqimin e dhënë përpara tërheqjes së tij!
 9. E drejta për të bërë ankesë pranë një autoriteti mbikëqyrës.

Për Rumaninë, autoriteti mbikëqyrës është Autoriteti Mbikëqyrës Kombëtar për Përpunimin e të Dhënave Personale, më shumë informacion mbi të cilin mund të gjeni këtu. Nëse dëshironi të merrni informacion dhe kontakte për një autoritet mbikëqyrës në një shtet tjetër anëtar të BE-së, mund të dërgoni një kërkesë në emailin e mëposhtëm. 

SI TË USHTRONI TË DREJTAT TUAJA 

Për të ushtruar të drejtat tuaja, mund të na kontaktoni me email në [email protected] ose duke na dërguar një njoftim me shkrim në adresën e mëposhtme: Blvd. Bulgaria 118, Kati 5, Sofje. Pas verifikimit të identitetit tuaj, ne do të përpiqemi t’ju ofrojmë informacion mbi bazën e kërkesave tuaja brenda 30 ditëve nga marrja e kërkesës tuaj me shkrim dhe do të bëjmë çmos për t’iu përgjigjur kërkesave tuaja në lidhje me të drejtat e mësipërme pa pagesë, por nëse kërkesat tuaja janë padyshim të paarsyeshme ose të tepruara, veçanërisht për shkak të natyrës së tyre të përsëritur, atëherë ne mund të paguajmë një tarifë të arsyeshme për të mbuluar kostot administrative të përpunimit të tyre dhe dhënies së informacionit. 

NDRYSHIMET NË POLITIKËN TONË TË PRIVATËSISË 

Çdo ndryshim që bëjmë në politikën tonë të privatësisë do të postohet në faqen tonë të internetit dhe kështu do të bëhet i aksesueshëm dhe i detyrueshëm për ju. 

NDIQNI OFERTA DHE PROMOCIONET TONA AKTUALE! ABONOHUNI PËR NJOFTIMET.

Google reCaptcha: Invalid site key.

Google reCaptcha: Invalid site key.