ОБЩИ УСЛОВИЯ

УСЛОВИЯ НА ПОЛЗВАНЕ

Този уебсайт („Уеб сайт“) е предоставен от UniComs Switzerland GmbH, Bahnhofplatz, 6300 Zug, Швейцария.

Изложените по-долу Условия на ползване регламентират вашия достъп до този Уебсайт и неговото използване. Освен това може да има конкретни условия в сила за определено съдържание, данни, материали или информация, съдържаща се или предоставяна чрез този уебсайт (наричан по-нататък „Уебсайт“), и за определено съдържание (наричано по-нататък „Съдържанието“), данни, материали или информация, която можете да качвате, изпращате и/или публикувате на Уебсайта (наричани по-нататък „Потребителско съдържание“), или трансакции, осъществявани чрез този Уебсайт. Подобни конкретни условия могат да допълват настоящите Условия на ползване или – където и само доколкото е изрично посочено – да заместват настоящите Условия на ползване.

ПРИЕМАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА ПОЛЗВАНЕ

Когато отваряте или използвате този Уебсайт, вие заявявате, че сте запознат и приемате настоящите Условията на ползване и всички други условия, съдържащи се или цитирани в настоящия документ, както и всички други условия, изложени на този Уебсайт. Ако НЕприемате тези условия, НЕ трябва да отваряте или използвате този Уебсайт.

ПРОМЯНА НА УСЛОВИЯТА

Настоящите Условия на ползване могат да бъдат променяни от UniComs по всяко време. Променените условия влизат в сила след тяхното публикуване. Можете да продължите да отваряте или използвате Уебсайта след тяхното публикуване, като се счита че сте се запознали и приели промените. Препоръчваме ви редовно да разглеждате всички съответни условия.

UniComs си запазва правото да преустановява работата, да прави промени или актуализации по Уебсайта или Съдържанието на Уебсайта по всяко време без предизвестие. UniComs си запазва правото да ограничава, отказва или прекратява достъпа на всяко едно лице до Уебсайта или част от него, с незабавно влизане в сила, без предизвестие по всяко време и по всякакъв повод, изцяло по свое усмотрение.

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Личните данни, предоставяни или събирани чрез – или във връзка с – този Уебсайт, се използват само в съответствие с Правилата за поверителност на UniComs, а настоящите Условия на ползване спазват Правилата за поверителност, публикувани на този Уебсайт.

ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

ЦЯЛАТА ИНФОРМАЦИЯ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НАПРИМЕР ТЕКСТА, ИЗОБРАЖЕНИЯТА, ГРАФИКИТЕ, ВРЪЗКИТЕ И ДРУГИ МАТЕРИАЛИ) НА УЕБСАЙТА СЕ ПРЕДОСТАВЯ ТАКИВА КАКВИТО СА БЕЗ ПРЕТЕНЦИИ ЗА КАЧЕСТВО ИЛИ СВОЕВРЕМЕННОСТ. UNICOMS И НЕГОВИТЕ ФИЛИАЛИ, СВЪРЗАНИ ДРУЖЕСТВА, ПАРТНЬОРИ, ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ И ДОСТАВЧИЦИ ИЗРИЧНО СЕ ОСВОБОЖДАВАТ ОТ ОТГОВОРНОСТ, В МАКСИМАЛНО РАЗРЕШЕНАТА ОТ ЗАКОНА СТЕПЕН, ЗА ВСЯКАКВИ ТВЪРДЕНИЯ ИЛИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, НЕНАРУШАВАНЕ НА ПРАВА ИЛИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ТОЗИ УЕБСАЙТ, СЪДЪРЖАНИЕТО ИЛИ ПОТРЕБИТЕЛСКОТО СЪДЪРЖАНИЕ.

Този Уебсайт е публичен. Не изпращайте тук поверителна информация.

UniComs и неговите филиали, свързани дружества, партньори, лицензодатели и доставчици не носят отговорност за прекъсвания или пропуски в услугите за осигуряване на интернет, мрежи или хостинг и също така не гарантират, че Уебсайтът или услугите, които правят този Уебсайт достъпен, както и електронните съобщения, изпращани от UniComs не съдържат вируси или други вредни елементи.

Всяко изтегляне или друг вид получаване на материали чрез използването на този Уебсайт е изцяло на ваша отговорност и риск. Вие носите цялата отговорност за всякакви нанесени вреди на вашата компютърна система или загуба на данни, причинени от изтеглянето на такива материали.

ПОТРЕБИТЕЛИ НА УЕБСАЙТА

С изпращането на свое Потребителско съдържание на Уебсайта вие приемате, че материалите ще бъдат подходящи, конструктивни и съществени, както и че няма да съдържат елементи, които биха могли да бъдат неправомерни или неподходящи за публикуване по други причини, включително например елементи, които (1) биха могли да увредят доброто име или да ощетят друго лице или субект, (2) биха могли да причинят вреда на лице, имущество или по друг начин да увредят доброто име или да упражнят тормоз върху дадено лице или организация, (3) биха могли да нарушат законови права на дадено лице (включително правото на неприкосновеност или публичност), (4) са порнографски, нецензурни, оскверняващи, вулгарни, неприлични или заплашителни, (5) са осъдителни от културна, етническа или друга гледна точка, или (6) предлагат или насърчават извършването на неправомерни действия.

Вие потвърждавате, заявявате и гарантирате, че Потребителското съдържание, изпращано на Уебсайта, не нарушава защитени или други права – например авторски права, запазени марки, патенти – или задължения за поверителност.

Вие приемате и се съгласявате, че всяка ваша идея, предоставена информация, дискусия или друго Потребителско съдържание, осигурено от вас в рамките на Уебсайта, което не е със защитени права върху интелектуална собственост, могат да бъдат използвани от всеки друг потребител на Уебсайта без възнаграждение или цитиране.

Вие предоставяте на UniComs, неговите филиали, свързани дружества и партньори световно, неотменимо, безплатно, неизключително, подлежащо на преотдаване и прехвърляне право за използване, възпроизвеждане, изготвяне на производни продукти, разпространение, публично изпълнение, публично излагане, предаване и публикуване на Потребителско съдържание, осигурено от вас, на този Уебсайт или в други материали на UniComs за маркетинг или връзки с обществеността и всякакви медии.

Вие носите цялата отговорност за своето Потребителско съдържание и последиците от неговото поместване, изпращане и/или публикуване. UniComs има право, но не и задължение да разглежда и контролира, преди и/или след изпращането на Потребителско съдържание. Независимо от това, вие приемате, че ние нямаме възможност да контролираме или разглеждаме цялото Потребителско съдържание. Без ограничение, UniComs, неговите филиали, свързани дружества, партньори, лицензодатели и доставчици не носят и не могат да носят отговорност за точността, пълнотата, качеството или валидността на Потребителско съдържание, поместено от трети страни на Уебсайта.

UniComs не подкрепя нито едно Потребителско съдържание или изразени в него мнение, препоръка или съвет и същевременно UniComs изрично се освобождава от всякаква отговорност по отношение на Потребителско съдържание.

UniComs има пълното право и възможност да променя и/или отстранява съобщения или друго Потребителско съдържание, които са осъдителни, неподходящи или по друг начин нарушават настоящите Условия на ползване, по всякакъв повод и по всяко време, без предизвестие или съгласие и изцяло по свое усмотрение. На всеки потребител, който счита, че изпратено Потребителско съдържание е осъдително или неподходящо, се препоръчва незабавно да се обърне към UniComs по имейл на адрес [email protected]. След получаването на такова уведомление, ние ще положим достатъчно усилия да вземем считаните от нас за необходими мерки в достатъчно кратък срок. Тъй като този процес е ръчен, трябва да имате предвид, че е възможно да не успеем да отстраним или променим определено Потребителско съдържание незабавно.

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ UNICOMS ИЛИ НЕГОВИТЕ ФИЛИАЛИ, СВЪРЗАНИ ДРУЖЕСТВА, ПАРТНЬОРИ, ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ ИЛИ ДОСТАВЧИЦИ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА КОСВЕНИ, ПРОИЗТЕКЛИ В ПОСЛЕДСТВИЕ, НАКАЗАТЕЛНИ, ОСОБЕНИ, ЕДНОКРАТНИ ИЛИ ДРУГИ ЩЕТИ, ПРИЧИНЕНИ ИЛИ ВЪЗНИКНАЛИ ОТ – ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С – ОТВАРЯНЕТО, ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ДА ОТВАРЯТЕ ИЛИ ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ УЕБСАЙТ, СЪДЪРЖАНИЕТО ИЛИ ПОТРЕБИТЕЛСКОТО СЪДЪРЖАНИЕ, ДОРИ АКО НА UNICOMS Е БИЛА СЪОБЩЕНА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПОДОБНИ ЩЕТИ, ОСВЕН ДОКОЛКОТО ПОДОБНИ ЩЕТИ НЕ СА ВЪЗНИКНАЛИ В РЕЗУЛТАТ НА ИЗМАМА ИЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ С НЕВЯРНО СЪДЪРЖАНИЕ ОТ СТРАНА НА UNICOMS.

Ако живеете в страна, в която не допускат някое от горните изключения или ограничения на отговорността, както и някое от освобождаванията от гаранции в Раздел 4 по-горе, същите изключения или ограничения не важат за вас, но само доколкото такива изключения или ограничения са недопустими. В този случай същите изключения или ограничения важат в максимално допустимата от действащите закони степен.

СЪДЪРЖАНИЕ/СОФТУЕР НА ТРЕТИ СТРАНИ

UniComs не носи никаква отговорност за Съдържанието на сайтове, притежавани от трети страни, свързани с Уебсайта чрез хипервръзка, независимо от това дали същата хипервръзка е предоставена от Уебсайта, или от трета страна в съответствие с Условията на ползване. Нито една връзка на нашия Уебсайт към друг сайт не следва да се тълкува като одобрение на другия сайт и също така не се дават оценки или гаранции за това доколко съдържанието на сайт, към който Уебсайтът евентуално съдържа връзка, е точно, своевременно или подходящо, за което и не поемаме никаква отговорност.

АВТОРСКИ ПРАВА И ЗАПАЗЕНИ МАРКИ

Всички авторски права и други защитени права върху Съдържание, предоставено от uniComs, неговите свързани дружества, филиали и/или партньори, софтуера за експлоатация и публикуване на Уебсайта, изготвянето на данните на Уебсайта, както и подредбата на този Уебсайт, принадлежат на UniComs Switzerland GmbH и/или неговите партньори или лицензодатели. Всички права върху Съдържанието, които не са изрично предоставени тук, са запазени.

ZANO е регистрирана запазена марка на UniComs Switzerland GmbH.

ZANO и всички останали регистрирани запазени марки на UniComs Switzerland GmbH и неговите свързани дружества са важни активи на дружеството. Правомерното използване на тези запазени марки е важно и вие трябва да спазвате указанията на UniComs когато цитирате продуктите и услугите на нашето дружество.

Използването и регистрирането на името ZANO е запазено изключително за нашето дружество. Нямате право да регистрирате или използвате име на дружество, юридическо наименование, търговско наименование, име на домейн, както и друго наименование, обозначение или описание, от което името на ZANO, подобно име или име, включващо част от името на ZANO, образува част, като също така не може да включва друга регистрирана запазена марка, собственост на UniComs Switzerland GmbH.

ЗАЩИТЕНИ ПРАВА В УЕБСАЙТА

Този Уебсайт е публичен по своя характер и всяка изпратена на него информация се счита за неповерителна. Вие приемате, че изпращането на изобретения, включени във всякакъв вид Потребителско съдържание, предоставено от вас, се счита за „публикуване“ на същите изобретения по действащото патентно законодателство.

Вие приемате, че всяко изпратено и/или обсъждано Потребителско съдържание на Уебсайта е възможно да бъде защитено с патенти, авторски права, запазени марки или други права върху интелектуалната собственост на UniComs неговите филиали, свързани дружества, партньори или трети страни. Ако възнамерявате да се възползвате от идеи, предложения, решения или друго Потребителско съдържание, изпратени на Уебсайта, вие носите отговорността да получите съответните разрешения за използване на интелектуална собственост, преди да предприемете действия за такова възползване.

ОСИГУРЯВАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ

Вие приемате да осигурявате и предпазвате UniComs, неговите филиали, свързани дружества, партньори и доставчици, както и всеки от техните съответни длъжностни лица, директори, служители, акционери, юридически представители, посредници и правоприемници, от и срещу всякакви щети, задължения, разходи и разноски (включително обосновани разходи за адвокатски, професионални услуги и разноски по съдебни дела), които са възникнали от публикуването, съдържанието или предаването на съобщение, данни, материал или друго Потребителско съдържание, изпратено от вас на Уебсайта, или от нарушение от ваша страна на настоящите Условия на ползване. В случай, че оплакване или заведено дело бъде предизвикано от съобщение или друго публикувано от вас Потребителско съдържание, UniComs си запазва правото да разкрие както вашата самоличност, така и всяка друга информация за вас, с която UniComs евентуално разполага.

Ако възникне спор между вас и един или повече потребители, вие освобождавате UniComs, неговите филиали, свързани дружества, партньори и доставчици, както и всеки от техните съответни длъжностни лица, директори, служители, акционери, юридически представители, посредници и правоприемници, от искове, претенции и търсене на обезщетения (за действителни и произтекли в последствие щети) от всякакъв вид и естество, известни и неизвестни, произтичащи от – или по някакъв начин свързани с – такива спорове.

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА САЙТА

Ние разполагаме с пълното право да изключваме Уебсайта или част от него по всякакъв повод, по всяко време, без предизвестие или съгласие. Ние не носим отговорност или задължение при неуспешно съхраняване или изтриване на Съдържание и/или Потребителско съдържание, изпратени на Уебсайта.

ПРОДУКТИ

Уебсайтът може да цитира конкретни продукти и услуги, които може да не се предлагат (свободно) в определена страна. Такъв вид цитиране не означава и не гарантира, че същите продукти или услуги ще се предлагат в определен момент в определена страна. Обърнете се към местното лице за служебна кореспонденция с UniComs за допълнителна информация.

РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Настоящите Условия на ползване се регламентират и тълкуват в съответствие със законите на България. Вие приемате неизключителната компетентност на съдилищата във България по всички спорове, искове или основания за съдебни дела, възникнали от – или във връзка с – настоящите Условия на ползване или вашето използване на този Уебсайт, включително всички спорове, свързани със съществуването или валидността на настоящите Условия на ползване, доколкото приемате да отнасяте същите спорове, искове или основания за съдебни дела изключително към съдилищата в България. Моля, обърнете внимание, че споровете могат да бъдат подадени за онлайн разрешаване на Платформата за разрешаване на онлайн спорове на Европейската комисия.

ДЕЛИМОСТ

Ако дадена разпоредба на настоящите Условия за ползване бъде счетена за невалидна или неприложима, същата невалидна или неприложима разпоредба ще бъде заменена с валидна и приложима разпоредба, отговаряща най-точно на намерението на първоначалната разпоредба, а останалите разпоредби продължават да действат.

ЛИПСА НА ОТКАЗ ОТ ПРАВА

Ако UniComs не упражни някаква част от своите права по настоящите Условия на ползване, това в никакъв случай не представлява отказ от страна на UniComs от негови права по настоящите Условия на ползване – както по отношение на минали, така и по отношение на бъдещи действия на дадено лице. Ако UniComs получи средства или дадено лице разчита на действия от страна на UniComs, това не следва да се счита за отказ от права по настоящите Условия на ползване. Единствено конкретен писмен отказ от права, подписан от упълномощен представител на UniComs, има правна сила.

ЗАГЛАВИЯ

Заглавията на разделите в Условията на ползване са вмъкнати в текста само за удобство – те не представляват част от настоящия документ и не влияят по никакъв начин на смисъла или тълкуването на Условията на ползване.

Благодарим ви за участието в нашия Уебсайт.

ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН (ZANOINSPIRE.COM)

Електронният магазин на UniComs дава възможност на потребителите да разгледат, получат пълна информация и закупят стоките и /или услугите, предлагани в него.

С отбелязване с отметка в полето „Съгласен съм с Общите условия“ Потребителят извършва своето електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема изцяло.

ПОРЪЧКИ, УСЛОВИЯТА ЗА ПЛАЩАНЕ, ДОСТАВКА, ИЗПЪЛНЕНИЕ

Електронният магазин приема поръчки от 09 часа до 18 часа в работни дни.

Начин на поръчване: Всеки от предлаганите продукти може да бъде избран чрез натискане на бутон „Поръчайте“. При натискане на бутона се появяват достъпните продукт, както и крайната им цена, която потребителят следва да заплати при доставката на стоката. Необходимо е Потребителят да остави в предвидената а това форма своите лични данни. Преди да потвърди поръчката си, потребителят може да прегледа кошницата, да коригира количеството и информацията си и след това да я потвърди чрез натискане на бутон „Поръчайте“. След заявката, системата на електронния магазин обработва поръчката и в срок до края на следващия работен ден с Потребителя се свързва с наш служител за потвърждение на данните за доставка. След потвърждаване от страна на потребителя, служителят се свързва с аптеката, – партньор, имаща право да продава медицински изделия на крайни потребители.

По желание на клиента поръчка може да бъде извършена и на следния телефонен номер: 0 800 13456.

Изпълнението на поръчката може да бъде забавено поради някоя от следните причини: Липса на наличност на поръчаната стока; Грешен или непълен адрес за доставка или телефон за контакт с потребителя; Технически проблем с електронния магазин и други.

ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Крайната цена на поръчката е цената, за общия брой поръчани продукти, посочена в сайта преди изпращане на заявката за обработка.

Всички цени са в левове с включен ДДС и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане.

Заплащането се извършва чрез наложен платеж на служителят, доставящ продуктите.

ПРОДАЖБА. ДОСТАВКА

Начин на доставка: Продажбата и доставката се извършват от аптека – партньор на Юникомс, имаща право да продава медицински изделия на крайни потребители. В срок от един работен ден след получаване на заявката от служител на Юникомс, аптеката – партньор осъществява доставката на избрания/избраните продукти до крайния потребител чрез собствен служител.

Срокът на доставка до избраната от Потребителя крайна дестинация е до 3 работни дни, от деня, в който е направена поръчката.

Доставката е безплатна за потребителя, когато сумата е над 49.99 лв. Под тази сума доставката е 4.90 лв.

Доставки не се извършват в неделя, официални празници/почивни дни или извън указаните часове.

В случай на забавяне на доставката, независимо от причините Юникомс се задължава да уведоми Потребителя за това и да посочи нова дата на доставка.

ПРАВО НА ОТКАЗ. ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ.

Гаранционни условия. Гаранционен срок: Закупените продукти са със законова и/или търговска гаранция, подробности за която мове да се открият в инструкцията на всеки продукт

Ако в гаранционния период продуктът покаже дефект поради некачествени материали или неправилна изработка, ремонтът е безплатен.

Не се приема гаранционна претенция, когато не са спазени указанията за монтаж и експлоатация, посочени в ръководството; има несъответствия между данните в гаранционната карта и самата стока; има повреди поради ремонт от неупълномощени лица или сервизна база; настъпилите повреди са следствие на външни фактори: прах, течности, излагане на неблагоприятни атмосферни условия и подлагане на сътресения или удар от изпускане; неправилна експлоатация и поддържане на апарата; при естествено износване на материалите.

Рекламации на небулайзерите ZANO се разглеждат от оторизирания сервиз на дистрибутора ЮниКомс България ЕООД, посочен на гърба на гаранционната карта, намираща се във всеки от продуктите. Сервизът се намира на следния адрес: София, Люлин 6, бул. „Петър Дертлиев” 90.

Гаранцията е валидна и рекламацията се разглежда само при едновременно представяне на рекламирания продукт, правилно попълнена гаранционна карта и касов бон/фактура за покупка.

Обработка на рекламации: Сервизът на „Юникомс България“ ЕООД разполага с необходимата сервизна техника, информация, софтуер, обучен персонал и е упълномощен да разглежда гаранционни рекламации в срок до 30 дни при директно представяне на небулайзера в сервиза; до 30 дни, когато рекламацията се урежда чрез търговеца, продал продукта. В населено място без гаранционен сервиз рекламацията се урежда чрез търговеца. Той изпраща рекламирания продукт с попълнен гаранционен формуляр и прикрепен към него касов бон/фактура към гаранционния сервизи.

При неодобряването на гаранционната рекламация, клиентът получава обратно гаранционния формуляр с кратко писмено становище. При продукти с гаранционна карта, в нея се вписва всяко гаранционно оплакване.

ПРИЛОЖИМИ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ:

„Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.“

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

  • 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
  • 2. значимостта на несъответствието;
  • 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) (Предишна ал. 1 – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) (Предишна ал. 2, изм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

  • 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
  • 2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.“

Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 – 115, и независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 – 115.

КОНТАКТ ЗА ВЪПРОСИ

Въпроси, коментари и искания във връзка с Общите условия и Политиката на поверителност и във връзка с правата, които имате и приложимото право са добре дошли и следва да бъдат адресирани в писмен вид или обаждане до нашия Отдел за обслужване на клиенти чрез данните за контакт, предоставени на нашия Уебсайт. Контакти:

СИДАЯ ФАРМА РУМЪНИЯ

Адрес:  ул. “Туртурелелор” № 50, ет. 4, ап. 8, сектор 3, гр. Букурещ, Румъния

Безплатен телефон за връзка: 0800 13456

[email protected]

АЛТЕРНАТИВНО РАЗРЕШАВАНЕ НА ВЪПРОСИ

Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н, ал. 4 ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите. При възникване на спор, свързан с онлайн продажба можете да ползвате и сайта ОРС.

Стандартен формуляр за упражняване право на отказ при online покупки.
Списък на органите за алтернативно решаване на потребителски спорове. Електронна платформа за онлайн решаване на спорове.

СЛЕДИ АКТУАЛНИТЕ НИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПРОМОЦИИ! АБОНИРАЙ СЕ ЗА ИЗВЕСТИЯ.

Google reCaptcha: Невалиден ключ на сайта.

Google reCaptcha: Невалиден ключ на сайта.