Политика за приватност

Заштитата на вашите лични податоци ни е важна. Вашите лични податоци ги обработуваме во согласност со важечкото европско законодавство за заштита на податоците. Со оваа Политика за приватност, би сакале да ве информираме за видот, обемот и целите на собирањето и обработката на личните податоци кога ја посетувате нашата веб-страница, ја користите нашата онлајн продавница, нѐ контактирате или се претплаќате за нашиот билтен, како и за вашите права и периодот на чување. 

КОИ СМЕ НИЕ 

SIDAYA PHARMA ROMANIA S.R.L., романска компанија со регистрирана адреса на улица Туртурелелор бр. 50, 4. кат, Ап. 8, Сектор 3, Букурешт, Романија, регистрирана во Трговскиот регистар под бр. J40/21052/2007, ДДВ бр. ВG3077831591, е контролор на податоци согласно Регулативата (ЕУ) 2016/679 на Европскиот парламент и на Советот од 27 април 2016 година за заштита на поединци во однос на обработката на лични податоци и за слободното движење на тие податоци и за укинување на Директивата 95/46/ЕЗ (во понатамошниот текст Општа регулатива за заштита на податоците или ОРЗП). 

Како контролор на податоци, посветени сме на обработка и заштита на вашите лични податоци како поединец во согласност со барањата на ОРЗП и оваа Политика за приватност. Ве молиме прочитајте ја внимателно и информирајте се за вашите права. 

КОГА И КОИ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ ГИ ОБРАБОТУВАМЕ 

 1. Ако нарачувате преку нашата онлајн продавница

Кога нарачувате преку нашата онлајн продавница, ги обработуваме следниве лични податоци: име и презиме, е-пошта, телефонски број, адреса за испорака, информации за кредитна картичка. 

Доколку сакате да ви издадеме фактура, согласно закон, потребно е да го дадете и вашиот матичен број и/или датумот на раѓање. 

 1. Ако нѐ контактирате

Ако нѐ контактирате преку е-пошта или формуларот за контакт на нашата веб-страница, ја користиме електронската адреса што ја споделувате, како и сите други информации што доброволно сте ги дале во вашето барање. 

Ако нѐ контактирате телефонски, разговорот ќе се снима. Притоа, го обработуваме вашиот телефонски број, гласовните податоци и другите информации што ги давате за време на повикот. 

 1. Ако се претплатите на нашиот билтен

Ако се претплатите за нашиот билтен, доброволно ја давате вашата согласност да ја користиме вашата е-пошта со цел да ви го испратиме нашиот билтен со најновите вести и понуди. 

ЗОШТО ГИ ОБРАБОТУВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ 

Кога купувате преку нашата онлајн продавница, засновате договорен однос со нас и ни ги давате вашите лични податоци за да може да ви ги испратиме и испорачаме производите што сте ги купиле, но и за да ве информираме за напредокот на нарачката, следење на испораките и плаќањата, и остварување на вашите потрошувачки права. 

Исто така, вашите лични податоци ги обработуваме во случај да одлучите да нѐ контактирате на кој било од можните начини, со цел да одговориме на вашето барање и да ги подобриме нашите услуги. Ако нѐ контактирате по телефон, разговорите се снимаат со цел заштита на нашите права и легитимни интереси, вклучително и подобрување на услугата и ефикасно справување со прашања, нарачки и решавање спорови.

Вашата е-пошта може да се користи за директни маркетинг цели и за да го дознаеме вашето мислење за производот што сте го купиле. Претплатата може да ја откажете и ние ќе престанеме да ја обработуваме вашата е-пошта за целите наведени во претходната реченица со кликнување на врската за откажување достапна во секоја е-пошта што ја добивате. 

Вашите лични податоци може да ги обработуваме и во случај на службени постапки како што се граѓански постапки, административни проверки, барања и спорови на потрошувачите итн. 

Вашите лични податоци може да ги обработуваме и за други цели доколку одреден важечки закон ни налага да ја извршиме таа обработка. 

ПРАВНАТА ОСНОВА ВРЗ КОЈАШТО ГИ ОБРАБОТУВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ 

Вашите лични податоци ги обработуваме врз следниве правни основи: 

 1. Врз основа на вашата согласност (член 6 став 1 точка „а“ ОРЗП). Ова е основата врз којашто ги обработуваме вашите лични податоци кога се согласувате да го добивате нашиот билтен, нѐ контактирате и се согласувате со употребата на колачиња, кои се по избор и не се неопходни. Вашата согласност може да ја повлечете во секое време.
 2. За извршување договор или преземање чекори на барање на субјектот на податоците пред да склучи договор (член 6 став 1 точка „б“ ОРЗП). Врз основа на тоа, вашите лични податоци ги обработуваме кога купувате производи преку нашата онлајн продавница.
 3. Да се ​​усогласиме со нашите законски обврски (член 6 став 1 точка „в“ ОРЗП). Врз основа на тоа, вашите лични податоци ги обработуваме онаму каде што тоа е изречно предвидено со закон.
 4. Доколку обработката е неопходна за целите на нашите легитимни интереси (член 6 став 1 точка „ѓ“ ОРЗП). Врз основа на тоа, може да ви испраќаме известувања за понуди, специјални понуди и нови производи или да побараме ваше мислење за нарачките што сте ги направиле. На истата основа ги снимаме и телефонските разговори со вас. Вашите податоци треба да ги обработиме и со цел да спречиме и истражиме злоупотреба на онлајн нарачки и поврзани испораки, и во случај на службени постапки.

ДАЛИ КОРИСТИМЕ КОЛАЧИЊА 

Со цел да го подобриме квалитетот на услугите што ги нудиме, користиме колачиња, преку кои може да собираме лични податоци. Повеќе за употребата и управувањето со колачиња може да прочитате во нашата Политика за колачиња. 

АВТОМАТИЗИРАНО ДОНЕСУВАЊЕ ОДЛУКИ 

Ние не носиме автоматизирани одлуки со вашите лични податоци. 

КОИ ПОДАТОЦИ НЕ ГИ ОБРАБОТУВАМЕ 

Обработуваме само лични податоци на поединци кои имаат 18 години или повеќе. 

Не обработуваме лични податоци што откриваат расно или етничко потекло, политички, религиозни или филозофски убедувања, членство во политички партии или организации, здруженија со религиозни, филозофски, политички или синдикални цели, податоци кои се однесуваат на здравјето, сексуалниот живот или човечкиот геном. 

КОМУ ГИ ДАВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ 

Вашите лични податоци може да им се дадат на трети страни со цел да се постигнат целите за кои ги обработуваме. Доколку не сакате вашите лични податоци да се доставуваат до трети страни, нема да може да имате корист од услугите што ги пружа Контролорот. 

Во овој поглед, вашите лични податоци ги споделуваме со даватели на хостинг услуги и други компании за ИТ поддршка. Вашите податоци им се даваат на куририте и добавувачите со цел да ви ги достават производите што сте ги нарачале и, доколку е применливо, на други партнери и даватели на услуги, вклучително и за целите на онлајн плаќања за купување производи од нашата веб-страница. Вашите податоци може да ги споделиме и со компании кои ни пружаат правни и сметководствени услуги. 

Вашите лични податоци може да им се достават и на владините органи во службени постапки. 

Имаме воведено соодветни технички и организациски мерки за да ги гарантираме вашите права и слободи. Вашите лични податоци може да ги споделиме со горенаведените категории на приматели, но само доколку ги презеле потребните гаранции и мерки за да обезбедат соодветно ниво на безбедност. 

КОЛКУ ДОЛГО ГИ ОБРАБОТУВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ 

Вашите лични податоци ќе ги чуваме во најкраток можен период неопходен за постигнување на предвидените цели или во законски предвидените рокови, доколку ги има. 

Податоците обработени на договорна основа ќе се чуваат до 5 (пет) години од датумот на конкретната продажба, освен ако не е потребна подолга обработка. 

Податоците обработени во врска со сметководствената евиденција се чуваат до десет (10) години од 1 јануари во пресметковниот период што следи по пресметковниот период на кој се однесуваат. 

Податоците обработени врз основа на вашата експлицитна согласност ќе се обработуваат додека согласноста не се повлече. 

Податоците обработени за целите на нашите легитимни интереси се обработуваат додека не се спротивставите на таквата обработка или додека таквите легитимни интереси повеќе не постојат. 

ВРСКИ ДО ВЕБСТРАНИЦИ НА ТРЕТИ СТРАНИ 

Нашата веб-страница, нашите билтени и информациите и комуникациите што ви ги испраќаме по е-пошта понекогаш може да содржат врски до веб-страници на трети страни. Личните податоци што ги давате со вашата посета на овие веб-страници не подлежат на оваа политика за приватност и обработката на вашите лични податоци од овие веб-страници не е наша одговорност. 

 Ако ја следите врската до други веб-страници, ве молиме имајте предвид дека овие веб-страници имаат свои политики за приватност што регулираат како се собираат и обработуваат вашите податоци кога ги посетувате овие веб-страници. 

КАКО ГИ ОБЕЗБЕДУВАМЕ ВАШИТЕ ПОДАТОЦИ 

Свесни сме колку е важно вашите лични податоци да бидат правилно обработени и заштитени, и затоа воведовме соодветни технички и организациски мерки за заштита на вашите лични податоци кои, меѓу другото, се усогласени со начелата наведени во обработката на вашите лични податоци. 

КОИ СЕ ВАШИТЕ ПРАВА 

Ги имате следниве права: 

 1. Право на информации – имате право да добивате информации во моментот на собирање на вашите лични податоци за податоците што ги собираме, кој ќе ги обработува, за кои цели и врз која основа.
 2. Право на пристап – имате право да побарате информации за вашите лични податоци, вклучително и копија од информациите што ги поседуваме, во секое дадено време.
 3. Право на корекција – имате право да побарате корекција и промена на вашите лични податоци откако ќе нѐ контактирате и по проверка на вашиот идентитет.
 4. Право на бришење (право да бидете заборавени) – имате право да побарате бришење на вашите податоци кога потребата за обработка на податоците ќе престане да постои, кога согласноста е повлечена, во случаи кога обработката се темели на согласност, во случај на незаконска обработка на податоците или кога ќе се појави законско барање за бришење. Ова право не може да се почитува во случаите предвидени со закон или при неможност да се провери вашиот идентитет.
 5. Право на ограничување на обработката – имате право да побарате да ја ограничиме обработката доколку точноста на податоците е оспорена, за периодот во кој точноста на податоците треба да се потврди или доколку обработката на податоците нема правна основа, и наместо да ги избришеме, барате нивна ограничена обработка, или доколку повеќе не ни се потребни вашите лични податоци, но вие ги барате за утврдување, остварување или бранење правни побарувања.
 6. Право на преносливост на машински читливи податоци – имате право да побарате да ви ги доставиме вашите податоци директно или на друг контролор по ваш избор по ваше писмено барање и предмет на техничка изводливост.
 7. Право на приговор – може да ја оспорите нашата обработка на вашите лични податоци кога ги користиме за нашиот легитимен интерес. Така, ќе бидеме обврзани да не ги користиме во иднина.
 8. Право да ја повлечете вашата согласност – вашата согласност да ги обработуваме вашите лични податоци може да ја повлечете во секое време преку [email protected] или со откажување со кликнување на врската достапна во секоја е-пошта што ја добивате. Повлекувањето на вашата согласност не влијае на законитоста на обработката врз основа на согласноста дадена пред нејзиното повлекување!
 9. Право на поднесување жалба до надзорен орган.

За Романија, надзорниот орган е Националниот надзорен орган за обработка на лични податоци, за кој повеќе информации можете да најдете овде. Доколку сакате информации и контакт за надзорен орган во друга земја членка на ЕУ, испратете барање на е-поштата подолу. 

КАКО ДА ГИ ОСТВАРИТЕ ВАШИТЕ ПРАВА 

Со цел да ги остварите вашите права, може да нѐ контактирате преку  [email protected] или со испраќање писмено известување на следнава адреса: бул. Бугарија бр. 118, 5. кат, Софија. По проверка на вашиот идентитет, ќе се обидеме да ви обезбедиме информации врз основа на вашите барања во рок од 30 дена од приемот на вашето писмено барање и ќе се потрудиме бесплатно да одговориме на вашите барања во врска со горенаведените права. Сепак, ако вашите барања се очигледно неразумни или прекумерни, особено поради нивната повторлива природа, може да ви наплатиме разумна такса за покривање на административните трошоци за нивна обработка и обезбедувањето информации. 

ПРОМЕНИ НА НАШАТА ПОЛИТИКА ЗА ПРИВАТНОСТ 

Сите промени што ги правиме на нашата Политика за приватност ќе бидат објавени на нашата веб-страница и на тој начин ќе станат достапни и обврзувачки за вас. 

 

СЛЕДЕТЕ ГИ НАШИТЕ ТЕКОВНИ ПОНУДИ И ПРОМОЦИИ! ПРЕТПЛАТЕТЕ СЕ ЗА ИЗВЕСТУВАЊА.

Google reCaptcha: Invalid site key.

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

icon-phone-v20800 31 313

Google reCaptcha: Invalid site key.